HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Projekt ustawy dot. weryfikacji negatywnego wyniku testu oraz zaszczepienia przeciwko COVID-19

14.12.2021

Przedstawiamy długo oczekiwany projekt dot. weryfikacji negatywnego wyniku testu oraz zaszczepienia przeciwko COVID-19.

Pracodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa będzie mógł żądać informacji o negatywnym wyniku testu, z czego zwalniać będzie paszport covidowy!

Projekt przewiduje też możliwe działania w stosunku do pracowników, którzy odmówią wykonania testu lub przekazania danych.

 1. Pracodawca będzie mógł zażądać od pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu w kierunku koronawirusa (wykonanego max. 48h przed okazaniem). Pracownik będzie miał obowiązek przekazać te dane na każde żądanie pracodawcy. Co do zasady, pracownik będzie przekazywał te dane w postaci oświadczenia. Pracodawca będzie mógł zażądać udokumentowania danych poprzez okazanie negatywnego wyniku testu.
 2. Pracownicy (i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) będą mogły wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2. Testy będą finansowane ze środków publicznych. Rozwiązanie to da powszechną możliwość testowania pracowników.
 3. Jeżeli pracownik przekaże pracodawcy informację o przebytej infekcji SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19 będzie zwolniony z obowiązku podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu. Pracodawca będzie mógł zażądać udokumentowania danych poprzez okazanie zaświadczenia o przebyciu choroby lub certyfikatu o zaszczepieniu. W praktyce weryfikacja odbywać się będzie poprzez udostępnioną aplikację skanującą tzw. paszport covidowy.
 4. Pracodawca będzie mógł przechowywać stosowne dane przez okres niezbędny do realizacji celu regulacji (tj. tak długo, jak będzie to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w zakładzie pracy), nie dłużej jednak niż do upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 5. Jeżeli pracownik odmówi udostępnienia pracodawcy informacji pracodawca będzie traktował takiego pracownika jako osobę, która nie posiada negatywnego wyniku testu/nie posiada statusu ozdrowieńca/nie wykonała szczepienia przeciwko COVID-19.
 6. W przypadku pracownika, który przekazał informację o braku testu (braku statusu ozdrowieńca/braku zaszczepienia) lub też odmówił przekazania informacji pracodawca będzie mógł:
  – dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników;
  – dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników;
  – polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania w umowie, w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć pracownikowi innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe;
 7. Działania pracodawcy nie będą stanowiły naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Pobierz: tutaj.