HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Praca zdalna – nowy projekt nowelizacji

02.08.2021

Pojawił się zmodyfikowany projekt nowelizacji dotyczącej pracy zdalnej (o pierwotnej nowelizacji informowaliśmy w maju 2021 r.). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  1. Zawężono możliwość jednostronnego polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej ze względu na bhp – tylko w przypadku gdy dochowanie bhp nie jest możliwe z powodu siły wyższej (wcześniej gdy nie było możliwe z przyczyn niezależnych od pracodawcy).
  2. Pracodawca będzie miał obowiązek cofnięcia polecenia jej wykonywania, w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych pracownika na uniemożliwiające wykonywanie pracy zdalnej. Pracownik będzie miał obowiązek poinformować pracodawcę niezwłocznie o takiej zmianie.
  3. Katalog pracowników, których wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracodawca ma obowiązek uwzględnić, został rozszerzony o pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pracodawcy w dalszym ciągu będzie przysługiwać prawo do odmowy jego uwzględnienia, z uwagi na brak możliwości wynikający z organizacji pracy lub rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika.
  4. Każdej ze stron stosunku pracy przyznano nieograniczone czasowo uprawnienie do wystąpienia z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków – dotyczy tylko pracowników, którzy świadczą pracę zdalną na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie zatrudnienia. Wcześniej wniosek mógł zostać złożony wyłącznie w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy zdalnej.
  5. Pracodawca oprócz materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, będzie miał również obowiązek zapewnienia urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
  6. Zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęto również ekwiwalent lub ryczałt wypłacany pracownikowi świadczącemu pracę w formie zdalnej.
  7. Przyznano pracodawcy prawo do kontroli wykonywania pracy zdalnej również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wcześniej zakres kontroli obejmował jedynie kontrolę wykonywania pracy.
  8. Rozszerzono katalog czynników uwzględnianych przez pracodawcę przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego o uwarunkowania psychospołeczne.
  9. Zgłoszenie wypadku przy pracy zdalnej nie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie oględzin miejsca wypadku. Termin oględzin będzie podlegał uzgodnieniu z pracownikiem lub jego domownikami.
  10. Świadczenie okazjonalnej pracy zdalnej będzie możliwe do 24 zamiast 12 dni w roku kalendarzowym.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT:

Łukasz Chruściel
Radca prawny, partner
Lukasz.Chrusciel@pcslegal.pl

Patryk Kozieł
Młodszy prawnik
Patryk.Koziel@pcslegal.pl