HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Nowelizacja Polskiego Ładu stała się faktem

15.03.2022

8 marca 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniająca zasady wynikające z Polskiego Ładu. Zmiana weszła w życie 10 marca. Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości dotyczących istotnych kwestii Polskiego Ładu:

  • mechanizmu przedłużania terminów poboru i przekazania zaliczek na PIT;
  • składania PIT-2.

Mechanizm przedłużania terminów poboru i przekazania zaliczek na PIT

Dotychczas kwestia ta była uregulowana rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. Budziło ono liczne wątpliwości i rodziło pytania o konieczność stosowania tego mechanizmu. Zasady te zostały obecnie przeniesione do ustawy i mają zastosowanie do zaliczek pobranych za miesiące od lutego do grudnia 2022 r.

Zgodnie z tym mechanizmem wysokość zaliczek u pracowników i zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12.800 zł brutto ma być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Nie oznacza to jednak, że takie osoby zapłacą mniej niż powinny. Jeśli według nowych zasad wysokość zaliczki na podatek dochodowy byłaby wyższa, wówczas pobranie różnicy (nadwyżki) jest jedynie odroczone w czasie. Nadwyżka pobrana będzie później albo w miesiącu, w którym powstanie ujemna różnica pomiędzy zaliczkami na starych i nowych zasadach (czyli na nowych zasadach zaliczka byłaby niższa), albo dopiero w zeznaniu rocznym jeśli taka ujemna różnica nie wystąpi w ramach miesięcznych rozliczeń.

Warto pamiętać, że stosowanie tego mechanizmu może doprowadzić do sytuacji, w której po stronie pracownika powstanie niedopłata podatku, którą będzie należało dopłacić w rozliczeniu rocznym.

Co ważne, każdy pracownik, a nie tylko ten, który wycofa PIT-2, ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie tych zasad. Taka możliwość jest przewidziana wprost w ustawie. Pracodawca nie stosuje wówczas tego mechanizmu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał od pracownika wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek.

 

Składanie PIT-2

Kwestia możliwości składania PIT-2 po pierwszej wypłacie wynagrodzenia w roku podatkowym budziła wątpliwości od momentu, w którym Ministerstwo Finansów opublikowało komunikaty dopuszczające taką możliwość. Przepisy nie zawierały jednak podstawy takiego rozwiązania. W wyniku nowelizacji płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (425 zł) także wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

W takiej sytuacji płatnik będzie stosował kwotę zmniejszającą podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał takie oświadczenie.

Nowelizacja wprowadza także możliwość złożenia PIT-2 przez emeryta lub rencistę, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych formularzach zachowują swoją moc i nie trzeba ich składać ponownie.

Nowelizacja nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości, jakie narosły wokół Polskiego Ładu.