HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: KONTROLA TRZEŹWOŚCI – PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY

29.05.2021

Najważniejsze założenia projektu nowelizacji Kodeksu pracy dot. kontroli trzeźwości:

 1. Pracodawcy będą mogli kontrolować stan trzeźwości jak i obecność środków działających podobnie do alkoholu w organizmach nie tylko pracowników, ale także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Badania te będą mogły być przeprowadzane w celu ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy.
 3. Zasady przeprowadzania badania trzeźwości lub obecności środków podobnych do alkoholu określa się w obwieszczeniu, regulaminie pracy albo układzie zbiorowym pracy. Oznacza to konieczność aktualizacji obecnych dokumentów wewnętrznych pracodawców.
 4. Dokument wewnętrzny może wskazywać czy kontrole przeprowadzane są np. stale czy wyrywkowo – oznacza to, że co do zasady to pracodawca zdecyduje jaką formę kontroli trzeźwości stosować w zakładzie pracy.
 5. Projekt nie ogranicza możliwości testowania do konkretnych grup zawodowych – to pracodawca powinien dokonać oceny co do niezbędności i wskazać te grupy w wewnętrznych regulacjach.
 6. Badania te będą wykonywane przy użyciu metod niewymagających badań laboratoryjnych. W praktyce oznacza to badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkometrów. Wymogi co do stosowanego sprzętu, wskazane zostaną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 7. Przy przeprowadzaniu tych badań nie można naruszać godności oraz innych dóbr osobistych osoby, której dotyczy badanie.
 8. Informację o obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przechowuje się przez max. 6 miesięcy. Informację tę można przechowywać dłużej, jeśli na jej podstawie została nałożona na pracownika kara porządkowa lub ma ona stanowić dowód w postępowaniu sądowym.
 9. Dla osób przetwarzających informację o obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu będzie wymagane pisemne upoważnienie od pracodawcy. Może to wymagać aktualizacji udzielonych do tej pory upoważnień do przetwarzania danych.
 10. Wciąż dopuszczalne będzie żądanie przez pracownika niedopuszczonego do pracy, aby kontrolę jego trzeźwości przeprowadził organ powołany do ochrony porządku publicznego.
 11. Warunki i sposoby przeprowadzania badań, sposób dokumentowania badań oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu.

W celu prawidłowego wdrożenia nowych przepisów konieczne będzie:

a) wprowadzenie stosownej procedury lub aktualizacja obecnych regulacji wewnętrznych;
b) udzielenie odpowiednich upoważnień i weryfikacja zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem informacji oraz kręgu osób mających dostęp do danych;
c) poinformowanie pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości lub obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu na 2 tygodnie przed wprowadzeniem jej stosowania;
d) weryfikacja i aktualizacja klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych pracowników i osób współpracujących.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.