HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Komisja Europejska (KE) proponuje objęcie ochroną czasową osób poszukujących schronienia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

02.03.2022

Komisja Europejska uruchomiła dziś procedurę objęcia ochroną czasową osób, które w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie poszukują schronienia w państwach członkowskich Unii. W tym celu Komisja złożyła dziś wniosek do Rady UE w tej sprawie. Stanowi to wydarzenie bez precedensu. Do tej pory procedura ta nigdy nie została uruchomiona.

Zgodnie z propozycją Komisji ochroną czasową mają zostać objęci obywatele Ukrainy i osoby, które mieszkały na Ukrainie i członkowie ich rodzin przesiedleni w wyniku wspomnianego konfliktu. Ochroną zostaną objęci także obywatele innych państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy legalnie przebywali na Ukrainie i którzy nie mogą wrócić do swoich państw (dot. to w szczególności osób ubiegających się wcześniej na Ukrainie o azyl lub ochronę międzynarodową oraz członków ich rodzin). Osoby które będą chciały powrócić bezpiecznie do kraju ich pochodzenia nie zostaną objęci ochroną. Takim osobom zapewni się jednak w całej Unii legalny tranzyt do państwa ich pochodzenia.

Objęcie ww. osób ochroną czasową będzie w szczególności oznaczać zapewnienie im natychmiastowych praw do pobytu, dostępu do rynku pracy, pomocy społecznej i medycznej i edukacji dla dzieci.

Ochrona ma być udzielona docelowo na rok. Jeżeli przeszkody do bezpiecznego powrotu ww. osób na Ukrainę nie ustaną, okres ochrony będzie można przedłużyć o 6 mies. Jeśli przeszkody ustaną wcześniej Komisja będzie mogła zaproponować radzie skrócenie okresu ochrony.

Podstawę działań Komisji w tej sprawie stanowi dyrektywa 2001/55/WE. Celem tej dyrektywy jest określenie minimalnych standardów ochrony czasowej w przypadku masowego napływu wysiedleńców z państw trzecich, które nie mogą wrócić do swego kraju w szczególności poprzez zagwarantowanie im legalnego pobytu i szybkiego dostępu do rynku pracy w państwach członkowskich Unii. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę do krajów Unii uciekło już ponad 650 tys. osób. Nie dziwi więc, że Komisja podjęła niezbędne środki.

W chwili obecnej wszystko jest w rękach Rady UE. Do rozpatrzenia wniosku Rada ma przystąpić już 3 marca.

Monitorujemy pracę organów unijnych i o postępach będziemy Państwa na bieżąco informowali.