HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Kasy zapomogowo-pożyczkowe – nowe przepisy

12.10.2021

W dniu 11 października 2021 r. weszła w życie nowe ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  1. Kasy zapomogowo-pożyczkowe (KZP) uregulowano w ustawie – wcześniej było to rozporządzenie RM wydane na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. Kasy utworzone na podstawie przepisów rozporządzenia stają się kasami zapomogowo-pożyczkowymi w rozumieniu ustawy. KZP ma obowiązek w terminie 18 miesięcy dostosować treść swojego statutu do zmian wynikających z ustawy. Zarząd KZP ma natomiast obowiązek w terminie 18 miesięcy złożyć wniosek do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru.
  2. Ustawa rozszerza katalog osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do KZP. Są to pracownicy oraz osoby świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają w tym celu innych osób. Oznacza to rozszerzenie katalogu osób uprawnionych m.in. o osoby zatrudnione na umowie zlecenia, umowie o świadczenie usług, czy też samozatrudnionych.
  3. Tak jak na gruncie rozporządzenia pracodawcy zobowiązani są świadczyć pomoc na rzecz KZP w określonym zakresie. Zakres został nieznacznie zmodyfikowany – niestety nie usunięto wątpliwości, które pojawiały się już w poprzednim stanie prawnym. Szczegółowe warunki świadczenia pomocy w dalszym ciągu ma określać umowa między pracodawcą, a KZP.
  4. Ustawa wprowadza nowe zasady sprawowania kontroli nad KZP. Podstawowym podmiotem sprawującym kontrolę ma być działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa lub wspólna reprezentacja związkowa – w przypadku, gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja. Jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa, uprawnienia kontrolne przysługują radzie pracowników, a w przypadku jej braku – reprezentacji osób wykonujących pracę zarobkową wyłonionej w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
  5. Ustawa poszerzyła katalog elementów, które muszą zostać ujęte w statucie. Ma to szczególne znaczenie z perspektywy weryfikacji postanowień dotychczasowych statutów i ich dostosowania do nowych przepisów.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT:

Łukasz Chruściel
Radca prawny, partner
Lukasz.Chrusciel@pcslegal.pl

Patryk Kozieł
Młodszy prawnik
Patryk.Koziel@pcslegal.pl