HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

3 najważniejsze zmiany w KSH dla członka zarządu

19.10.2022

I. Wiążące polecenia i ich skutki

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w znacznej części poświęcona została problematyce grup spółek. Jedną z nowości jest możliwość wydania przez spółkę holdingową spółce zależnej wiążącego polecenia dotyczącego prowadzenia spraw tej spółki.

Takie polecenie, aby faktycznie „wiązać” spółkę zależną, musi spełniać określone w przepisach wymogi formalne (co do formy, jak i treści). Takie rozwiązanie może w pewnych przypadkach stawiać członków zarządu w niekomfortowej sytuacji – mogą się oni bowiem nie zgadzać z poleceniem i obawiać ewentualnej odpowiedzialności za jej realizację (będąc zobowiązanym do wykonania czynności „narzuconej” przez holding). Przepisy takim obawom wychodzą naprzeciw – członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wykonaniem wiążącego polecenia. Warto jednak pamiętać, że dokonanie czynności wynikających z wiążącego polecenia musi być poprzedzone uchwałą zarządu spółki zależnej.

II. Kadencje członków organów spółek kapitałowych

W treści nowelizacji ustawodawca doprecyzował, iż kadencję członków zarządu w spółkach kapitałowych oblicza się w pełnych latach obrotowych (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej). Wydaje się więc, że spory na tym tle (kadencja wydłuża mandat, czy go skraca?) zostały ostatecznie rozstrzygnięte.

III. Lojalność członka zarządu

Nowe przepisy stanowią, że przy wykonywaniu swojej funkcji, poza obowiązkiem dołożeniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru wykonywania funkcji, członek zarządu powinien postępować lojalnie. Ustawodawca wprowadził więc w ten sposób nowy standard „postępowania lojalnego”, szerszego niż choćby (istniejący wcześniej) zakaz konkurencji.
Wymóg ten będzie miał dodatkowe znaczenie przy badaniu ewentualnej odpowiedzialności cywilnoprawnej członka zarządu wobec spółki. Zgodnie ze znowelizowanymi art. 293 § 3 KSH (dla spółek z o.o.) i art. 483 § 3 KSH (dla spółek akcyjnych) „Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.”.

Przepis ten jest więc zarazem zbiorem wskazówek (wcześniej wynikającym z orzeczeń i piśmiennictwa) co do tego jakie czynniki brać pod uwagę i jakie środki ostrożności przedsięwziąć planując ważne, biznesowe decyzje.

Zapraszamy do kontaktu.