HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

21.09.2022

Pytanie #3: Jak jest definiowana siła wyższa w przypadku uprawnienia do zwolnienia od pracy?

Odpowiedź: Ustawodawca nie wprowadza definicji legalnej tego pojęcia na potrzeby nowelizacji. Oznacza to, że zastosowanie znajdzie interpretacja „siły wyższej” wypracowana na gruncie kodeksu cywilnego, gdzie przez to pojęcie rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia. Wśród przykładów można wymienić wszelkiego rodzaju nadzwyczajne zjawiska przyrody, ale również zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy itd. Siłę wyższą należy jednak zawsze odróżniać od zdarzeń przypadkowych, tj. niemających charakteru zdarzeń nadzwyczajnych i zewnętrznych.