HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Praca zdalna – projekt. 10 najważniejszych komentarzy

13.06.2022

Do Sejmu wpłynął projekt zmian do Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej. Komentuję go w 10 najważniejszych punktach:

 1. Przepisy obejmą regulacją zarówno pracę w pełni zdalną, jak wykonywaną hybrydowo – w części zdalnie.
 2. Praca zdalna/hybrydowa będzie możliwa co do zasady po uzgodnieniu z pracownikiem. To jest najważniejsza zmiana.
 3. Bez zgody pracownika wskazana praca będzie możliwa na polecenie pracodawcy jedynie w szczególnych, wskazanych sytuacjach (m.in. w związku z epidemią, siła wyższą i bhp), jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
 4. Pracownik będzie mógł wnioskować o prace zdalną wykonywaną okazjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Wówczas koszty i wyposażenie, o których mowa niżej, leżą po stronie pracownika.
 5. Pracodawca będzie alternatywnie: (a) pokrywał koszty energii, internetu i telefonu, albo (b) wypłacał ryczałt. Pracodawca będzie miał również alternatywę w zakresie: (a) wyposażenia pracownika w narzędzia i materiały, albo (b) wypłaty ryczałtu (ekwiwalentu).
 6. Pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej albo hybrydowej:
  • pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych;
  • pracownicy w ciąży;
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnić wniosku o wykonywanie pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie.

 1. Warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy zdalnej będzie złożenie przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej potwierdzającego zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego, informacją zawierającą zasady bhp pracy zdalnej oraz potwierdzającego zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku pracy. Pracownik będzie ponadto zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z procedurami ochrony danych osobowych.
 2. Szkolenie wstępne bhp na stanowisko administracyjno-biurowe będzie można przeprowadzać w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bhp oraz ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Kontrolę pracodawca będzie mógł przeprowadzać w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.
 4. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie jesienią br.

 

Aktualizacja: 13.06.2022

Zachęcam do kontaktu:

Sławomir Paruch
Radca prawny, partner
slawomir.paruch@pcslegal.pl