HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

16.03.2023

Pytanie #64: Jak obliczyć przeciętną liczbę zatrudnionych u danego pracodawcy? 

Odpowiedź: Ustawa odsyła w tym zakresie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349). Zgodnie z jego przepisami podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli po korekcie okaże się, że odpis stanowi wyższą kwotę niż przekazano do funduszu, pracodawca jest zobowiązany uzupełnić brakującą kwotę. Jeżeli zaś po korekcie na koniec roku kwota odpisu będzie mniejsza niż faktycznie przekazana do funduszu, pracodawca może pobrać z rachunku bankowego funduszu stosowną różnicę. Pracodawca może też zaliczyć różnicę na poczet przyszłych wpłat do funduszu. Przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym oblicza się przez zsumowanie przeciętnej ich liczby w poszczególnych miesiącach i podzielenie otrzymanej w ten sposób sumy przez 12. W przypadku gdy pracodawca działał krócej niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na fundusz za niepełny rok kalendarzowy, sposób obliczenia ulega zmianie. Wówczas przeciętne zatrudnienie oblicza się przez zsumowanie przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach, a następnie podzielenie tak uzyskanego wyniku przez liczbę miesięcy faktycznej działalności.