HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

20.07.2022

Pytanie #30: Czy pracodawca może w regulaminie funduszu nadać konkretnym świadczeniom charakter roszczeniowy? 

Odpowiedź: Wydaje się, iż regulamin funduszu może nadawać niektórym świadczeniom charakter roszczeniowy. Będzie tak w szczególności w przypadku, gdy regulamin przewiduje, iż dane świadczenie przysługuje każdemu z pracowników, który znajdzie się w określonej sytuacji materialnej czy rodzinnej. Przykładowo, jeżeli regulamin stanowi, iż w przypadku gdy pracownikowi urodzi się dziecko, otrzyma on bon o wartości 100 zł i nie przewiduje przy tym konieczności badania sytuacji życiowej i materialnej takiego pracownika, wydaje się, iż regulamin może nadawać mu roszczeniowy charakter. Skoro bowiem art. 8 ust. 2 ustawy pozwala pracodawcy określić zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń, to za uzasadnione należy uznać wprowadzenie przez pracodawcę w regulaminie funduszu zasady, iż pracownicy spełniający określone kryteria socjalne nabywają prawo do świadczeń. W orzecznictwie wskazuje się, że nawet regulamin nie może nadać świadczeniom charakteru roszczeniowego. Wydaje się, że pomiędzy tym nie ma sprzeczności – wynika to z różnego rozumienia roszczeniowości. Świadczenia z funduszu nie są roszczeniowe jeżeli na funduszu nie ma środków – nawet zatem przyznane świadczenie nie zostanie zrealizowane gdy funduszu jest pusty. Świadczenie może być roszczeniowe jeżeli na funduszu są środki, regulamin przewiduje precyzyjne kryteria nabycia bez konieczności badania sytuacji socjalnej a świadczenie zostało przyznane niektórym pracownikom z pominięciem innych.