HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

06.07.2022

Pytanie #28: Czy pracodawca ma obowiązek przesłania tzw. klauzuli informacyjnej do członka rodziny pracownika w przypadku pozyskania jego danych osobowych w związku z ustalaniem sytuacji socjalnej? 

Odpowiedź: Nie. Pracodawca nie ma obowiązku przekazywania klauzuli informacyjnej członkom rodziny pracownika, których dane przetwarza na potrzeby badania sytuacji socjalnej. W naszej ocenie zastosowanie znajduje wyłączenie wskazane w art. 14 ust. 5 lit. c) RODO. Dane osobowe pozyskiwane są na podstawie przepisów, którym podlega administrator i które przewidują odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą. Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych regulują bowiem kwestie związane z koniecznością dokonywania przeglądów oraz wyłączają możliwość przetwarzania danych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji założonego celu. Przewidują dodatkowo szczególne zasady odnoszące się do tzw. danych sensytywnych, w tym danych dotyczących zdrowia, wprowadzając ustawowy obowiązek zachowania ich w tajemnicy oraz ograniczają dostęp do danych jedynie do osób posiadających pisemne upoważnienie.