HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

25.08.2022

Pytanie #35: Z jakimi konsekwencjami może się spotkać pracodawca, który nie przekaże równowartości corocznych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy w ustawowych terminach, tj. 75% ich równowartości do 31 maja danego roku, a całości do 30 września danego roku? 

Odpowiedź: Ustawa nie reguluje wprost tego przypadku. W ocenie Ministra Finansów i Polityki Społecznej brak przekazania na fundusz corocznych odpisów i zwiększeń w terminach ustawowych powoduje, że pracodawca staje się dłużnikiem funduszu i powinien powstałe wobec tego funduszu zobowiązanie wypełnić w najbliższym możliwym terminie (por. pismo Ministra Finansów i Polityki Socjalnej z 17 maja 2000 r., PB3-1416/722-186/WK/2000). Nie podzielam tego poglądu, gdyż aby móc mówić o stosunku obligacyjnym między pracodawcą a funduszem, ten drugi musiałby być podmiotem prawa oraz posiadać zdolność prawną, tj. musiałby być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Tymczasem fundusz jest pewną masą majątkową przynależącą do pracodawcy. Uważam, że skutkiem braku terminowego przekazania corocznego odpisu i zwiększeń na fundusz jest ewentualna odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy za niewykonanie przepisów ustawy uregulowana w jej art. 12. Ponadto nieterminowa wpłata może skutkować powstaniem uprawnienia związków zawodowych do wystąpienia z powództwem o przekazanie tych środków do funduszu na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy (zob. komentarz do art. 8).