HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

08.06.2022

Pytanie #25: Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i w okresie wypowiedzenia nie udzielił mu urlopu. Pracownik nie zdążył też wcześniej wykorzystać urlopu w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy pracodawca powinien wypłacić mu świadczenie urlopowe? 

Odpowiedź: Nie. W takiej sytuacji nie zostanie spełniony warunek skorzystania z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Ustawodawca nie przewidział odstępstwa od tej zasady w razie braku możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym wymiarze z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pracownik będzie jednak uprawniony do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.